Hướng dẫn về thuế GTGT đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán.

09/01/2019 617 lượt xem    

Công văn số: 5815/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8559/CT-TTr1 ngày 24/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Điều 9 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định về hoạt động xúc tiến thương mại:

“Điều 6. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại”.

“Điều 9. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó:

1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bt kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định này.

2. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể.

3. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

4. Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 (bốn mươi lăm) ngày.

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT như sau:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính, nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng đ tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:…

b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo”.

Căn cứ điểm 2.4, điểm 2.5 khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ; Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh QTrường hợp còn vướng uảng Ninh căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh báo cáo cụ thể trường hợp có vướng mắc, nêu đề xuất xử  và gửi hồ sơ cụ th đ Tổng cục Thuế tổng hợp, nghiên cứu có hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO