Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

19/03/2018 634 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào công văn 3876/TCT-CS ngày 21/09/2015

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

Phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá).

Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3031/CT-TTr ngày 10/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu tại công văn số 3031/CT-TTr nêu trên, trường hợp Trường đại học Phan Thiết thành lập năm 2009 hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học và theo giải trình thêm của Trường tại công văn số 139/CV/ĐHPT ngày 8/6/2015 thì có rất nhiều số liệu không có cơ sở pháp lý, do đó kiến nghị của Cục Thuế đề nghị xem xét Trường đại học Phan Thiết đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2013 đối với thu nhập từ hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa là chưa phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO