Thuế suất ưu đãi 10%

quy-dinh-duoc-ap-dung-uu-dai-thue-tndn-doi-voi-linh-vuc-xa-hoi
chi phí hợp lý