QUY ĐỊNH ĐƯỢC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC XÃ HỘI

13/07/2021 637 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn 40845/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

Kính gửi: Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Miền Bắc

Ngày 05/5/2020, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số /2020/GDVĐTMB-CV đề ngày 16/04/2020 của Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Miền Bắc; hỏi về hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động dạy học ngoại ngữ. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao, môi trường, quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh

(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP):

“1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định”

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm:

Giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

“2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định”

Các cơ sở công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định nhà nước.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện theo luật doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Căn cứ Mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-TTCP , bổ sung vào điểm C Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTCP như sau:

“II. Bổ sung vào điểm C Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg như sau:

Cơ sở giáo dục thường xuyên

Tỉ lệ học viên tối đa/giáo viên/ca học

Diện tích phòng học tối thiểu

Căn cứ pháp lý

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

25 học viên/giáo viên/ca học

1,5 m2/ học viên/ca học

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của BGDĐT về Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm NNTH

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

Đối với DN thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế TNDN theo kê khai.

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế; nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh; thì phải tính riêng thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi; và hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Tại Khoản 2 Điều 20 hướng dẫn ưu đãi thuế về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN:

“2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo; đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.”

Tại Điều 22 hướng dẫn về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN:

“Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai; và tự quyết toán với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế kiểm tra các điều kiện theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được.

Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện áp dụng; thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạm vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Khoản 3 Điều 10 quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:”

5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP:

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp:

Tại Khoản 3 Điều 11 quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định”.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND:

“2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa:

a. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển xã hội hóa của ngành, quận, huyện, thị xã.

b. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn đã được quy định tại

  • Quyết định số 1466/QĐ-TTg;
  • Quyết định số 693/QĐ-TTg;
  • Các quy định sửa đổi bổ sung.

c. Cơ sở xã hội hóa phải có văn bản xác nhận về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này để thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật của Sở quản lý chuyên ngành hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý kinh tế – xã hội.”

Quy định được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Miền Bắc là doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp (ngày 27/11/2018); có thành lập các Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; nếu đáp ứng Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg; thì được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo nguyên tắc như sau:

– Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Miễn thuế thuế TNDN 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế phải đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Về việc xác nhận doanh nghiệp đáp ứng loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng để tự kê khai và tự quyết toán thuế vơi cơ quan thuế.

Nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ Chi cục Thuế quận Thanh Xuân để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Miền Bắc biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO