Qui định về kỳ tính thuế, miễn giảm, kê khai thuế TNDN

03/05/2021 946 lượt xem    

Số: 9583/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Mario Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Hàn Việt 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội MST: 0109145109)

Trả lời văn bản 01/MARIO-CV(26/02/2021) về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến:

ky-tinh-thue-TNDN-va-mien-giam-thue-TNDN

Căn cứ khoản 11 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (13/6/2019) của Quốc hội

“11. Năm tính thuế được xác định theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì năm tính thuế áp dụng theo năm tài chính.”

Căn cứ Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định:

“1. Kỳ kế toán: kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định như sau:

 • Kỳ kế toán năm là 12 tháng, từ đầu 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch
 • Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch từ 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế

2.Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập: từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng

4.Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian <90 ngày

Cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”

 • Căn cứ Nghị quyết 116/2020/QH14(19/6/2020) của Quốc hội; giảm thuế TNDN phải nộp 2020 với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
 • Căn cứ Nghị định 114/2020/NĐ-CP (25/9/2020) của Chính phủ; giảm thuế TNDN phải nộp 2020 với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
 • Điều 1 qui định người nộp thuế TNDN là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế”
 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Tổ chức khác thành lập theo quy định của Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.”
+)Tại Điều 2 quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN 2020 với doanh nghiệp có tổng doanh thu 2020 không quá 200 tỷ đồng.

 1. Tổng doanh thu 2020 để xác định đối tượng giảm thuế theo khoản 1; Tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN 2020 gồm tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định.
 2. Nếu doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN 2020 không quá 200 tỷ đồng: doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý.
+) Tại Điều 3 quy định về việc kê khai, giảm thuế:
 1. “ Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý; khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ .
 2. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên tờ khai ban hành kèm Thông tư 151/2014/TT-BTC (10/10/2014) của Bộ Tài chính; các văn bản sửa đổi, bổ sung và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết 116/2020/QH14 .
+)Căn cứ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC (18/6/2014) -Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP(26/12/2013)-Chính phủ và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về phương pháp tính thuế:

“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Nếu áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì kỳ tính thuế theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên với doanh nghiệp mới thành lập; kỳ tính thuế cuối cùng với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

 1. Nếu kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, kỳ tính thuế năm cuối cùng với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản <03 tháng: cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.
 1. Nếu doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN (gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) kỳ tính thuế TNDN của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thì được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đổi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.”
+)Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP(19/10/2020) -Chính phủ quy định một số điều của Luật Quản lý thuế:

Điểm b Khoản 6 Điều 8; các loại thuế khai theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

“b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế TNDN kê khai theo phương pháp tỷ lệ/doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc tháng tại điểm đ khoản 4. Người nộp thuế tự xác định số thuế tạm nộp quý. Và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế không thuộc diện lập BCTC quý theo quy định căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được <75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Nếu người nộp thuế nộp thiếu số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm; nộp tiền chậm nộp trên số thuế nộp thiếu từ ngày sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.”

+) Tại Điều 42 quy định hiệu lực thi hành:
“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020”

Theo quy định, kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập: từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm.

Nếu Công ty TNHH Mario Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu không đáp ứng điều kiện tại Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC(18/6/2014) Bộ Tài chính nêu trên thì Công ty không được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo.

Nếu Công ty thuộc đối tượng tại Điều 1 Nghị định 114/2020/NĐ-CP (25/9/2020) – Chính Phủ; tổng doanh thu 2020 không quá 200 tỷ đồng: Công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN 2020.

Tổng doanh thu 2020 để xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế; toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị đơn vị xem xét thực tế tại đơn vị, đối chiếu với quy định để thực hiện.

Với vướng mắc về số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm; đề nghị đơn vị nghiên cứu tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP(19/10/2020)- Chính phủ nêu trên.

Nếu còn vướng mắc, Công ty tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Mario Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO