Chính sách thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng

16/03/2018 619 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 96/CT-TTHT ngày 02/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán khoản nợ ngân hàng.Theo quy định hiện nay của Chính sách thuế GTGT và thuế TNDN thì việc Mua, bán nợ đang được đề cập tới như thế nào?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3636/TCT-TNCN, ngày 07 tháng 09 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về Thuế GTGT

Tại Điểm đ Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

đ) Bán nợ;”

Căn cứ quy định nêu trên: Trường hợp bà Trương Kim Phượng bán khoản nợ của DNTN Huỳnh Phát nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về Thuế TNCN

– Tại Khoản 1 Điều 3 Quy Chế mua bán nợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quy định:

“1. Mua, bán nợ là việc chuyển nhượng khoản nợ, theo đó, bên bán nợ chuyển giao quyền chủ nợ của khoản nợ cho bên mua nợ và nhận thanh toán từ bên mua nợ.”

– Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 quy định:

“Điều 3: Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

…”

– Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây:

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xut nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bt thủy sản chỉ áp dụng đi với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5 Điu 4 Nghị định này.

…”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hp bà Trương Kim Phượng mua khoản nợ của DNTN Huỳnh Phát từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang thì khoản thu nhập mà bà Phượng nhận được theo hợp đồng mua nợ là thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh và thực hiện nộp thuế theo quy định tại Điều 7, Khoản 1b Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO