Chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp

07/02/2018 706 lượt xem    

Công văn số: 3634/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2483/CT-KTNB ngày 04/07/2017, công văn số 1509/CT-KTNB ngày 27/04/2017công văn s 1299/CT-TTr2 ngày 12/04/2017 của Cục Thuế TP Đà Nng về thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại Chi nhánh Công ty TNHH Amway Việt Nam tại Đà NngVề nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Sau khi xin ý kiến, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương có công văn s 790/QLCT-P5 ngày 20/06/2017 (bản photocophy công văn số 790/QLCT-P5 đính kèm) ý kiến như sau:

“2. Giá bán hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp được quy định tại điểm (a) khoản 6 Điều 2 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cp, theo đó, doanh nghiệp phải cung cấp danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó có thông tin về giá bán cho người tham gia bán hàng đa cp và giá bán cho khách hàng.

Theo đó, Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp cho Công ty TNHH Amway Việt Nam thông báo tới Cục Quản lý cạnh tranh bao gồm 02 loại giá bán, cụ thể:

– “Giá bádành cho nhà phân phi” là giá mà người tham gia bán hàng đa cấp có thể mua sản phẩm từ Công ty TNHH Amway Việt Nam, và

– “Giá bán lẻ cho khách hàng” là giá mà người tham gia bán hàng đa cp bán các sản phẩm của Công ty cho khách hàng của họ “theo mức giá mà Amway đề xuất và không được thấp hơn giá Amway bán cho nhà phân phi”

3. Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật cạnh tranh, bán hàng đa cp là phương thức tiếp thị để bálẻ hàng hóa, theo đó:
(i) “việc tiếp thị đ bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp”;
(ii) “hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng”;
(iii) “người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới

Trong hoạt động bán hàng đa cấp, sau khi ký hợp đồng với doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp được mua hàng hóa từ doanh nghiệp với giá dành cho người tham gia bán hàng đa cấp đtiêu dùng hoặc tiếp thị, bán lại cho khách hàng. Vì vậy, Nghị định 42/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn không có quy định yêu cầu người tham gia bán hàng đa cp, sau khi mua hàng từ doanh nghiệp, phải bán lại theo đúng giá bán cho khách hàng.

Việc Amway bán sản phẩm cho nhà phân phi theo giá bán cho nhà phân phi đã đăng ký và căn cứ vào doanh thu đó để chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho nhà phân phi là phù hợp với quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp.

4. Về trách nhiệm khu trừ và nộp thuế TNCN của người tham gia bán hàng đa cấp, khoản 7 Điều 22 NĐ 42/2014/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm “Khu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cp để nộp vào NSNN trước khi chi trả hoa hng, tin thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cp

Đề nghị Cục Thuế TP Đà Nng căn cứ quy đnh pháp luật về thuế, công văn số 790/QLCT-P5 ngày 20/06/2017 nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của Công ty TNHH Amway Việt Nam để xử lý.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Đà Nng được biết./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO