Xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào khi bỏ xót hóa đơn

24/12/2018 425 lượt xem    

Công văn số 863/TCT-KK

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng( GTGT)

Kính gửi: Công ty TNHH Hai Minh Long
(Lô 02, HC7-HC8, KCN Xuyên Á, H. Đức Hòa, Long An)

Trả lời công văn số 01/2014/CV-KT/HML ngày 02/01/2014 của Công ty TNHH Hai Minh Long vướng mắc về hóa đơn kê khai chậm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung: thời gian để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hai Minh Long có hóa đơn mua vào; ký hiệu HA/11P số 13963 ngày 31/12/2012 bỏ sót chưa kê khai khấu trừ; đến tháng 06/2013 Công ty thực hiện kê khai hóa đơn thì đã quá thời hạn quy định. Vì vậy; Công ty không được kê khai khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào đối với hóa đơn trên.

Số thuế GTGT không được khấu trừ, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hai Minh Long biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO