Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khi đáp ứng điều kiện Thông tư số 179/2013/TT-BTC  

02/03/2018 677 lượt xem    

Quyết định Số: 87/QĐ-TCT

Đối với những hộ gia đình, cá nhân đáp ứng được điều kiện Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính thì số nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 sẽ được xóa bỏ

Căn cứ quy định của pháp Luật thuế hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3882/CT- QLN ngày 01/12/2014 và hồ sơ kèm theo;

Bộ tài chính đã tiếp nhận đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT. Bộ tài chính đưa ra Quyết định như sau như sau:

Điều 1.

Xóa khoản tiền thuế, phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày 01/12/2014 của 1.331 hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 cua Bộ Tài chính (bảng tống hợp danh sách theo biểu số 08a kèm theo) do Chi cục Thuế thị xã sầm Sơn thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa quản lý với số tiền là 3.410.459.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm mười triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

– Thuế môn bài:   88.000.000 đồng.

–               Thuế giá trị gia tăng:           1.066.058.000 đồng.

–               Thuế thu nhập doanh nghiệp:          1.303.509.000 đồng.

–               Thuế tài nguyên:

–               Thuế tiêu thụ đặc biệt:

1.331 hộ gia đình, cá nhân được xóa khoản tiền phạt chậm nộp; tiền chậm nộp phát sinh trên số thuế được xóa (nêu trên).

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã sầm Sơn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT và Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO