nộp tiền thuế

không tính tiền chậm nộp
tiền chậm nộp
ưu đãi thuế TNDN
Miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuế