tiền phạt

Xu-ly-so-tien-phat-nop-ngan-sach-nha-nuoc
miễn thuế
sử dụng vốn
lệ phí trước bạ
ưu đãi thuế TNDN