Cưỡng chế nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp sau khi mở thủ tục phá sản

21/01/2019 891 lượt xem    

Công văn số 403/TCT-QLN

V/v đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin

TCT nhận được công văn số 40/HHVN-TCKT ngày 08/01/2018 của TCT Hàng hải VN

Công văn số 227/VTVD-KTTC ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương vinashin (Công ty Vinashinlines)

Công văn số 2902/2017/CV-TKT ngày 08/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Về việc cưỡng chế nợ thuế của Công ty Vinashinlines. Về việc này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo BTC.

TCT có ý kiến như sau:

– Tại Điều 48 Luật phá sản năm 2014 quy định:

“Điều 48. Hoạt động của DN, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

1. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm DN, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người LĐ trong DN, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này”

– Tại Điều 52 Luật phá sản năm 2014 quy định:

“1. Kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả lãi. ……

2. Đối với khoản nợ mới phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản đến thời điểm tuyên bố DN, hợp tác xã phá sản thì tiền lãi của khoản nợ đó được xác định theo thỏa thuận nhưng không trái với quy định của  PL.”

– Đối với việc đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế của Công ty Vinashinlines, TCT đã có công văn số 4811/TCT-QLN ngày 18/10/2017 trả lời Cục Thuế TP HN. Nội dung công văn nêu rõ:

– Đối với khoản nợ tiền thuế

– Tiền phạt

– Tiền chậm nộp của Công ty từ khi có quyết định mở thủ tục phá sản (ngày 10/12/2015) trở về trước thực hiện theo quy định của Luật phá sản năm 2014

– Đối với khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì Cục Thuế TP HN thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, TCT đề nghị Công ty Vinashinlines liên hệ với Cục Thuế TP HNi để được xác định chính xác số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản mà Công ty Vinashinlines còn nợ.

TCT thông báo để Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO