Quy định về tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất hàng năm

05/03/2018 803 lượt xem    

Công văn Số: 1335/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

TCT nhận được Công văn số 65957/CT-QLĐ ngày 31/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về:

Tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất kỳ nộp thứ nhất năm 2014.

Sau khi xin ý kiến của các đơn vị trong BTC và báo cáo BTC. Thực hiện chỉ đạo của BTC, TCT có ý kiến như sau:

– Tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13quy định:

“32. Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với:

+ Thời hạn quy định

+ Thời hạn gia hạn nộp thuế

+ Thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế

+ Thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế

thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày”

– Tại khoản 3 Điều 24 NĐ số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Trường hợp nộp tiền:

+ Thuê đất

+ Thuê mặt nước hàng năm

tiền thuê nộp mỗi năm 2 kỳ: Kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm”

– Tại điểm b2, khoản 3 Điều 18 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

“b.2) Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm thì kể từ năm thuê đất thứ hai, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất cho người thuê đất, thuê mặt nước như sau:

– Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp thứ nhất trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5

– Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp thứ hai trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10”.

– Tại khoản 3 Điều 83 Luật áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ quy định nêu trên, TCT thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại Công văn số 65957/CT-QLĐ ngày 31/12/2014, cụ thể như sau:

Thời điểm bắt đầu tính tiền chậm nộp tiền thuê đất kỳ nộp thứ nhất năm 2014 là ngày 31/10/2014.

Kể từ ngày 01/01/2015, trường hợp kỳ thứ nhất người thuê đất chưa nộp đủ tiền thuê đất tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5 thì bị xử phạt chậm nộp số tiền thuê thiếu theo quy định:

+ Luật quản lý thuế

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời điểm tính chậm nộp tiền thuê đất: kỳ thứ nhất tính từ ngày 31/5 hàng năm; kỳ thứ hai tính từ ngày 31/10 hàng năm.

TCT trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO