Xác định ưu đãi thuế TNDN với dự án đầu tư xây dựng CSHT bằng nguồn vốn khấu hao

21/12/2018 505 lượt xem    

Công văn số 734/TCT-CS

V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam
(Địa chỉ: 101/6 Đường 3, Khu Công nghiệp AMATA, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 342/13/MAP-ADM ngày 22/11/2013 của Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam về xác định ưu đãi thuế TNDN với dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) cơ sở hạ tầng (CSHT) bằng nguồn vốn khấu hao. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ kỳ tính thuế năm 2014, chính sách thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng áp dụng theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/02/2014). Cụ thể:

Tại Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 như sau:

“Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN.

Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm, khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ hai mươi tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật này hoặc từ mười tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

b) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;

c) Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Luật này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đang hoạt động. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.”

Trường hợp Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam tiến hành ĐTXD thêm CSHT bằng nguồn vốn khấu hao:

  • Công ty liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn áp dụng chính sách thuế TNDN theo đúng thực tế đáp ứng của dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO