Xác định khoản nộp thuế vào NSNN của Công ty TNHH GSK Việt Nam

15/03/2018 967 lượt xem    

Số: 2425/TCT-KK
V/v Xác định số thuế nộp NSNN

Kính gửi:

– Công ty TNHH GSK Việt Nam
(Lô 4A, Đường số 5, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600712484)
– Cục thuế Thành phố Hà Nội
– Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 06/SL-2015 ngày 31/3/2015 của Công ty TNHH GSK Việt Nam.

Về việc xác định khoản nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về sáp nhập doanh nghiệp:

“1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập); bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

…c) Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập”.

– Căn cứ QĐ số 68/QĐ-KCNĐN ngày 01/07/2010 của Ban QL các Khu CN thuộc UBND Tỉnh Đồng Nai; về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty hữu hạn công nghiệp Việt Chin:

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000598 ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Công ty hữu hạn công nghiệp Việt Chin để thực hiện sáp nhập vào Công ty trách nhiệm hữu hạn GSK Việt Nam…

Điều 2: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP VIỆT CHIN có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ nguyên trạng:

 • tài sản,
 • Lao động,
 • Tiền vốn,
 • Các loại quỹ,
 • Các khoản nợ phải thu,
 • Phải trả,
 • Các hợp đồng đang thực hiện
 • Các vấn đề khác

Có liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty cho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GSK VIỆT NAM”;

– Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế quy định:

Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ:

 • Tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ;
 • hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục); quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c)

 • Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này
 • Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này

Sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế…”.

– Căn cứ nội dung tại công văn số 34235/CT-KT1 ngày 5/6/215 của Cục thuế TP. Hà Nội xác nhận:

“Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa của Chi nhánh công ty HHCN Việt Chin, Mã số thuế: 3600255238-001 là: 349.833.557 đồng đã được thông báo chuyển nghĩa vụ thuế cho Công ty TNHH GSK Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 1, mã số thuế 3600712484-002”.

Theo các căn cứ trên; việc xử lý số thuế nộp thừa và xác nhận số thuế đã nộp NSNN đối với Chi nhánh Hà Nội 1 và Công ty trách nhiệm hữu hạn GSK Việt Nam như sau:

– Chi nhánh Hà Nội 1 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn GSK Việt Nam; đã được tiếp nhận số thuế TNDN nộp thừa 349.833.557 đồng từ Chi nhánh công ty HHCN Việt Chin. Số tiền thuế TNDN nộp thừa này có thể được:

 • Bù trừ với số thuế phải nộp của Chi nhánh; hoặc được
 • Giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp, Chi nhánh Hà Nội 1 không có văn bản đề nghị hoàn thuế và Cục thuế TP. Hà Nội đã thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa với số phải nộp của Chi nhánh thì Cục thuế TP. Hà Nội ban hành văn bản gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai (cơ quan quản lý thuế trụ sở chính – Công ty TNHH GSK Việt Nam) xác nhận về việc số thuế nộp thừa có nguồn gốc từ Công ty hữu hạn công nghiệp Việt Chin đã được trừ nợ cho nghĩa vụ phải nộp (theo kỳ thuế, nguồn gốc phát sinh nghĩa vụ thuế) của Chi nhánh Hà Nội 1.

– Trên cơ sở văn bản của Cục thuế TP Hà Nội về việc bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số thuế phải nộp của Công ty TNHH GSK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I, Cục thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện điều chỉnh giảm nghĩa vụ thuế cho Công ty TNHH GSK Việt Nam (trụ sở chính) tại tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị Công ty TNHH GSK Việt Nam liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được giải quyết theo hướng dẫn trên đây./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO