quản lý thuế tập chung

Ap-dung-bien-phap-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue
không tính tiền chậm nộp
Nộp tiền thuế vào NSNN