bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nộp tiền thuế vào NSNN