Ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

26/02/2018 464 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư ngày 5392/TCT-CS ngày 23/11/2016

Tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2222/CT-THNVDT ngày 6/10/2016 của Cục Thuế tỉnh An Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang tại công văn số 2222/CT-THNVDT nêu trên và hồ sơ gửi kèm: Ông Nguyễn Chấn Thành là người có số vốn góp cao nhất, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Chấn Thành đồng thời là chủ DNTN Nguyễn Thành hiện đang hoạt động bình thường, ông Hồ Văn Tấn là người có số vốn góp cao nhất, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH lương thực Tấn Vương. Tại thời điểm thành lập Công ty TNHH lương thực Tấn Vương, ông Tấn cũng là người đại diện theo pháp luật, người có số vốn góp cao nhất của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tấn Vương.

Căn cứ quy định và báo cáo của Cục Thuế nêu trên, Công ty TNHH Chấn Thành và Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO