Ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư mở rộng trong địa bàn kinh tế khó khăn

21/12/2018 603 lượt xem    

Công văn số 722/TCT-CS

Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7488/CT-TTr ngày 13/11/2013 và công văn số 5177/CT-TTr ngày 20/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thuế TNDN đối với Công ty TNHH Kim Đô (Công ty Kim Đô). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1949/TCT-CS ngày 12/6/2013 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, tiếp theo công văn số 1949/TCT-CS nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung như sau:

– Tại Điểm 3.2, Khoản 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.2- Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nêu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh”

– Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

+ Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Nghị định quy định:

“B. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập”

+ Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Nghị định quy định:

“Mục 55: Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”

– Tại Khoản 4, Điều 36, Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN:

“Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

4. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”

– Tại tiết d, Khoản 2, Mục IV, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

d) Miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập”

Căn cứ quy định nêu trên:

Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng năm 2004 của Công ty Kim Đô đã được hướng dẫn tại công văn số 1949/TCT-CS nêu trên của Tổng cục Thuế. Riêng dự án đầu tư mở rộng năm 2007 theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 48221000006 ngày 5/4/2007 là thời điểm áp dụng Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính và danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Theo quy định tại tiết d Khoản 2, Mục IV, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC thì dự án đầu tư mở rộng quy mô vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi lĩnh vực đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức miễn 03 năm và giảm 50%số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty, nếu dự án đầu tư mở rộng năm 2007 của Công ty Kim Đô đáp ứng điều kiện sản xuất trong Khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi và danh mục địa bàn ưu đãi) thì Công ty Kim Đô được hưởng ưu đãi theo quy định tại tiết d Khoản 2, Mục IV, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên đối với phần thu nhập tăng thêm dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Kim Đô để hướng dẫn đơn vị thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO