Ưu đãi thuế TNDN

13/03/2018 567 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp của Công ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam căn cứ vào công văn 1755/TCT-CS ngày 08/05/2015

 Tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định:

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục hưởng các ưu đãi về thuế như Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp các mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại…

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 163/2003/NĐ-CP như sau:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất:…

Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Chế xuất, cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghiệp.

Ngày 24/3/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 180/TTr-TH ngày 20/3/2015 của Thanh tra Bộ Tài chính kèm theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Kết luận thanh tra tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Tại Điểm 7 Mục III Phần thứ hai Kết luận Thanh tra số 173/KL-TTr ngày 19/3/2015 của Thanh tra Bộ Tài chính có nêu:

Đối với việc xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam, Thanh tra Bộ chuyển Tổng cục Thuế chủ trì nghiên cứu, lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để báo cáo Bộ phương án xử lý và hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện thống nhất đối với các trường hợp tương tự.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Kết luận Thanh tra số 173/KL-TTr ngày 19/3/2015 của Thanh tra Bộ Tài chính tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nêu tại công văn số 531/CT-KTr1 ngày 12/2/2015 đối với trường hợp của Công ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam thì:

Công ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam được UBND TP Hà Nội cấp Giấy phép đầu tư số 56/GP-HN ngày 12/10/1999 có trụ sở tại Khu nhà xưởng của Công ty Vận tải và đại lý vận tải (VITACO) xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và đã được Cục Thuế TP Hà Nội cấp mã số thuế, thực tế Công ty chưa có hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh nào tại thành phố Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội cũng chưa bán hóa đơn cho Công ty.

Ngày 17/6/2004, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp Giấy phép đầu tư số 56/GPĐC1-HN-KCN-BN chuẩn y việc chuyển trụ sở chính của Công ty đặt tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh và dự án đầu tư của doanh nghiệp chỉ bắt đầu tiến hành đầu tư, triển khai thực hiện tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2004.

Căn cứ quy định nêu trên và trên cơ sở Kết luận Thanh tra, giao Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh:

Thì thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tiên Sơn của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư đã cấp số 56/GPĐC1-HN-KCN-BN ngày 17/6/2004 nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư và phù hợp với Kết luận của Đoàn thanh tra Bộ Tài chính năm 2004, 2005 theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 531/CT-KTr1 ngày 12/2/2015.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO