Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với Công ty TNHH Vanlaack Asia  

10/03/2018 689 lượt xem    

Những vấn đề về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với Công ty TNHH Vanlaack Asia cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1212/TCT-CS, ngày 06 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 18/8/2014, Bộ Tài chính có công văn số 11518/TCT-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Vanlaack Asia và các doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi theo điều kiện tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt may theo cam kết WTO. Ngày 06/10/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7771/VPCP-QHQT gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về chính sách ưu đãi thuế TNDN theo đề xuất của Bộ Tài chính tại công văn số 11518/TCT-CST ngày 18/8/2014.

Tại Điều 7 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Điều 7. Bổ sung Khoản 8, Điều 23, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

8. Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hoạt động dệt, may từ 11/01/2007 và hoạt động khác từ 01/01/2012 thì được lựa chọn kết hợp không đồng thời, không đồng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm 2007 đối với hoạt động dệt, may

hoặc kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuế mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển đổi theo văn bản trước đây (không phân biệt trường hợp doanh nghiệp đã hoặc chưa được kiểm tra, thanh tra thuế), nếu thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại Thông tư này có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn chuyển đổi lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. Doanh nghiệp thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế và không bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi khai sai do điều chỉnh lại.

Trường hợp sau khi khai điều chỉnh, bổ sung doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh theo cam kết WTO đối với hoạt động dệt may theo các văn bản trước đây nếu bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền chậm nộp và doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại”.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 65451/CT-KT1 đề ngày 29/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty TNHH Vanlaack Asia. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Theo báo cáo tại công văn số 65451/CT-KT1 nêu trên của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì trường hợp của Công ty TNHH Vanlaack Asia không đáp ứng các điều kiện để được lựa chọn chuyển đổi ưu đãi theo các phương án a, b, c, d, e nêu tại công văn số 11518/BTC-CST ngày 18/8/2014 của Bộ Tài chính.

Ngoài điều kiện đáp ứng về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt may, Công ty chỉ đáp ứng điều kiện Dự án đầu tư sản xuất trong Cụm công nghiệp và sử dụng lao động trên 100 người. Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Vanlaack Asia lựa chọn chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp với các quy định và điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng theo hướng dẫn tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO