Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư

06/03/2018 567 lượt xem    

Đối với các trường hợp của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam như di chuyển địa điểm đầu tư từ thành phố sang địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và hoạt động đầu tư mở rộng thì chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ quy định ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 886/TCT-CS, ngày 16 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư mở rộng như sau:

“3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.”

Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 07/2014-FIN đề ngày 20/10/2014 của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, năm 2007, Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000199 thay đổi lần thứ nhất ngày 23/07/2007 và thực hiện di chuyển địa điểm đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh sang khu công nghiệp tại Đồng Nai thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thu nhập của Công ty từ các hoạt động đăng ký tại Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000199 thay đổi lần thứ nhất ngày 23/07/2007 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện di chuyển địa điểm đến địa bàn ưu đãi đầu tư, cụ thể: miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo, không được hưởng ưu đãi về thuế suất.

Trường hợp năm 2008, 2009 Công ty được cấp các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thực hiện dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị công nghiệp, thực hiện quyền nhập khẩu, thực hiện quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ thì các hoạt động nêu trên là hoạt động đầu tư mở rộng của Công ty. Công ty áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng theo quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tương ứng thời kỳ thực hiện dự án đầu tư mở rộng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO