Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

05/02/2018 531 lượt xem    

Các chính sách của nhà nước về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Công văn Số: 3249/TCT-CS ngày 20 tháng 07 năm 2016 v/v chính sách thuế TNDN.

Tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định s 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gm cả chuyn đi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà có thực hiện chuyn đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyn đi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế sut ph thông của năm chuyn đi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.

Ví dụ 1:

Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 áp dụng theo năm dương lịch, đu năm 2012 lựa chọn chuyn đi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyn đi (năm chuyn đổi 2012) được tính từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/03/2012 (3 tháng), kỳ tính thuế TNDN năm tiếp theo được tính từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày 31/03/2013.

Ví dụ 2:

Cũng trường hợp nêu trên nhưng DN A được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (min thuế 2 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm tiếp theo), năm 2009 bt đu được min thuế thì DN A sẽ hưởng ưu đãi thuế như sau (miễn thuế năm 2009, 2010; giảm 50% thuế năm 2011, 2012, 2013).

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế theo kỳ tính thuế năm chuyn đi 2012 thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế TNDN năm chuyn đi và năm tính thuế tiếp theo (năm tài chính 2012 từ 1/4/2012 đến 31/3/2013).

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn không hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN đi với kỳ tính thuếTNDN năm chuyn đi 2012 (kỳ tính thuế năm chuyn đi 2012 kê khai nộp thuế theo mức thuế suất phổ thông) thì doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN năm tài chính 2012 (từ 1/4/2012 đến 31/3/2013) và năm tài chính 2013 (từ 1/4/2013 đến 31/3/2014).”

Công văn số 32884/CT-TTr3 ngày 20/5/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên và thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO