Miễn giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

20/03/2018 729 lượt xem    

Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì sẽ được hưởng ưu đãi gì về miễn giảm tiền thuê đất? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4684/TCT-CS ngày 09 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Tại Mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“I- Nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; khoản 5 được hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễn, giảm còn lại. Thời hạn miễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã được ghi tại Giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn/giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ”

Trả lời Công văn số 360/CRQ ngày 5/5/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) về ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất đối với DN cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên

Chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 (Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn) không có quy định trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đưa giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa và doanh nghiệp bán tài sản trên đất thì doanh nghiệp mua tài sản được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chưa cổ phần hóa.

Vì vậy, không có cơ sở để xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điểm 2 Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 5464/BKH/DN ngày 14/8/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với phần diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần Cảng rau Quả theo Hợp đồng thuê đất số 7863/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 26/12/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO