ưu đãi đầu tư

Ưu đãi tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước với hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường
cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
thuế TNDN
miễn giảm tiền thuê đất
tiền thuê đất đầu tư vào nông nghiệp
thuế thu nhập doanh nghiệp