Tiền thuê đất đầu tư vào nông nghiệp với dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư

29/01/2018 777 lượt xem    

Số: 611/TCT-CS
Tiền thuê đất đầu tư vào nông nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời Công văn số 1478/CT-THNVDT ngày 09/10/2015 và Công văn số 1599/CT-THNVDT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định:

“1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.”

– Tại Điểm 53 danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định:

“53. Cà Mau. Toàn bộ các huyện”

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

+ Tại Khoản 3 Điều 3 quy định:

“3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư”

+ Khoản 1 và Khoản 8 Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.

…8. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học”

+ Tại Khoản 2 Điều 6 quy định:

“2. Nhà đầu tư có DA nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất; thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động”

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất; thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 4 Điều 18 quy định:

“4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất; thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

+ Tại Khoản 8 Điều 19 quy định:

“8. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp; nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp; nông thôn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án rừng nguyên liệu, nếu dự án của tổ chức kinh tế nêu trên đáp ứng Điều kiện là dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP thì thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại Khoản Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 nêu trên.

– Đối với Công ty cổ phần Thủy sản Sông Đốc được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến bột cá theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19/08/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

Nếu dự án của Công ty đáp ứng Điều kiện là dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì công ty thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO