QUY ĐỊNH MIỄN VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC VÀO TIỀN THUÊ ĐẤT THUÊ NƯỚC

13/07/2021 1242 lượt xem    

Công văn 2116/TCT-CS năm 2020 giải đáp chính sách tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3810/CT-QLHCNTK ngày 26/07/2019 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về chính sách thu tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Miễn tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã được cho phép miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định nhưng trong quá trình quản lý, sử dụng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê có nguyên nhân từ phía người thuê nhưng không thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn, giảm và tiền chậm nộp; tính trên số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luật.

Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“6. Sửa đổi Khoản 7 và bổ sung khoản 9, khoản 10 vào Điều 18″

– Tiền thuê đất được miễn, giảm thực hiện thu hồi, xác định giá theo giá đất; tại Bảng giá đất, hệ số điều chính giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%).

– Tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tính; tại thời điểm có quyết định miễn, giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế từng thời kỳ.

– Người sử dụng đất không phải hoàn trả số tiền được miễn, giảm theo địa bàn ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương xem xét người sử dụng đất đã sử dụng đất đúng mục đích đã ghi tại quyết định, hợp đồng cho thuê đất hay không, từ đó xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng ứng trước vào tiền thuê đất đất phải nộp

Tại Điểm c, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định:

Trường hợp tự nguyện ứng tiền giải phóng mặt bằng, sau khi trừ đi số tiền được miễn, giảm nhà đầu tư được tiếp tục khấu trừ số tiền bồi thường theo công thức:

Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp

=

Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp sau khi trừ đi số tiền được miễn, giảm theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã tự nguyện ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 88/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất quy định:

Tại Điều 3 quy định:

“Điều 3. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển Mục đích sử dụng đất”

Giấy tờ quy định với trường hợp có các khoản được trừ nộp theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 7 quy định:

“Điều 7. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung”

Giấy tờ quy định với trường hợp có các khoản được trừ nộp theo quy định của pháp luật

Tại Khoản 4 Điều 9 quy định:

“Điều 9. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất”

Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các Khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo cơ quan thuế.

Phải nộp tiền chậm nộp theo quy định đối với các khoản nghĩa vụ tài chính chậm nộp.

Tại Điều 10 quy định:

“Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ”

Hướng dẫn người sử dụng kê khai hồ sơ: tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin.

Trường hợp không đủ, trả lại ngay trong ngày và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và luân chuyển theo quy định

Thực hiện phân loại hồ sơ để luân chuyển như sau:

  • Đối với hồ sơ không có Khoản được trừ thì luân chuyển cho cơ quan thuế.
  • Đối với hồ sơ có Khoản được trừ; thì chuyển đồng thời cho cơ quan thuế và cơ quan tài chính.
Tại Khoản 2 Điều 11 quy định:

“Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan tài chính”

Tại Khoản 2 Điều 12 quy định:

“Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan thuế”

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định:

“Điều 5. Xác định tiền thuê đất”

Xác định tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thực hiện theo quy định.

Số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước được xác định sau khi đã được trừ (-) đi số tiền được miễn, giảm (nếu có) và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

+ Tại điểm b, c khoản 1 Điều 7 quy định:

“Điều 7. Trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất

1. Đối với trường hợp cho thuê đất mới

– Căn cứ vào đơn giá thuê đất và diện tích phải nộp tiền thuê đất; số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định và chuyển đến (nếu có). Cơ quan thuế xác định và ban hành thông báo số tiền thuê đất phải nộp.

– Cơ quan xác định các khoản được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp. Chuyển căn cứ xác định đến cơ quan thuê làm cơ sở xác định tiền thuê đất phải nộp.

Quy định miễn và các khoản ứng trước vào tiền thuê đất, thuê nước

Căn cứ quy định trên

Cơ quan tài chính xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp; và chuyển cho cơ quan thuế làm cơ sở xác định tiền thuê đất phải nộp.

Người sử dụng nộp đầy đủ, đúng thời hạn khoản nghĩa vụ tài chính theo thông báo cơ quan thuế; phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuê nếu không thực hiện nộp tiền thuê đất đúng thời hạn quy định.

Trường hợp tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Sở Tài chính xác định lớn hơn tiền thuê đất phải nộp

Cơ quan thuế chỉ cho khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có); thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà báo cáo UBND tỉnh Khánh Hoà để chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thời hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNTM.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà được biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO