Tính tiền chậm nộp tiền thuế và xử lý lỗi chuyển tiền của ngân hàng thương mại  

15/03/2018 765 lượt xem    

Số: 3261/TCT-KK
V/v tính tiền chậm nộp đối với nộp thuế qua ngân hàng thương mại

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1434/CT-KK ngày 24/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc tính tiền chậm nộp tiền thuế do lỗi của ngân hàng thương mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Điều 28. Xác định ngày đã nộp thuế.

1. Đối với việc nộp thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản cho cơ quan, tổ chức thu tiền thuế: Ngày nộp tiền thuế là ngày cơ quan, tổ chức thu tiền thuế xác nhận trên chứng từ người nộp thuế đã nộp thuế.

2. Đối với hình thức nộp thuế qua hình thức giao dịch điện tử: Ngày nộp tiền thuế là ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp thuế và được hệ thống thanh toán của ngân hàng phục vụ người nộp thuế (CoreBanking) xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c Khoản 2 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

“c) Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.”

Căn cứ những quy định nêu trên, số ngày chậm nộp tiền thuế được xác định làm căn cứ tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày ngân hàng phục vụ người nộp thuế xác nhận đã trích tiền từ tài khoản hoặc thu tiền của người nộp thuế để nộp thuế.

Ngân hàng phục vụ người nộp thuế và ngân hàng nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản có trách nhiệm ghi nhận đúng ngày nộp thuế của người nộp thuế theo quy định nêu trên. Trường hợp thông tin ngày nộp thuế do ngân hàng phục vụ người nộp thuế xác nhận khác so với thông tin ngày nộp thuế trên bảng kê chứng từ nộp ngân sách dẫn đến người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp, đề nghị Cục Thuế căn cứ chứng từ nộp thuế của người nộp thuế để điều chỉnh lại tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

2. Về việc xử lý đối với trường hợp sai sót do lỗi chuyển tiền của ngân hàng thương mại

Theo hướng dẫn tại điểm 3.1 Khoản 3 Công văn số 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nộp ngân sách nhà nước theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 126/2014/TT-BTC:

“3.1. Nguyên tắc xử lý sai lầm

– Sai sót phát sinh tại đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và chủ động xác định nguyên nhân sai sót, khắc phục hậu quả, đồng thời gửi thư tra soát hoặc thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp, xử lý theo quy định.”

Do đó, đề nghị Cục Thuế tổng hợp các trường hợp sai sót cụ thể do lỗi chuyển tiền của ngân hàng thương mại và phản ánh về Tổng cục Thuế để được hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO