Tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động

09/03/2018 524 lượt xem    

Trong thời gian ngừng hoạt động, công ty có phải trả tiền thuê đất không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề thu tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động căn cứ vào công văn 295/TCT-CS ngày 26/01/2015

Tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định (hiệu lực từ ngày 01/7/2014):

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp người thuê đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê.

Trả lời Công văn số 7399/CT-THDT ngày 10/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về thu tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động của Công ty Quốc tế đá Thái Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày 01/7/2014, pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước không quy định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với thời gian tạm dừng hoạt động. Theo đó, Công ty Quốc tế đá Thái Bình không được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với phần diện tích đất trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam căn cứ quyết định thu hồi và hồ sơ thực tế của đơn vị để xác định diện tích đất còn lại không bị thu hồi và xác định tiền thuê đất của đơn vị cho khoảng thời gian còn lại. Trường hợp đơn vị phải thực hiện xây dựng cơ bản khi di dời thì phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để xác định miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO