Thuế suất thuế GTGT 0%, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

17/01/2019 1118 lượt xem    

Công văn số 2203/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics
(Đ/c: Tầng 4, số 170-170Bis-172E đường Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1112/LVGL-17 ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics về chính sách thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy định như sau:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý,

Trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định như sau:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

  • Trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc
  • Trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

3. Cơ sở kinh doanh

  • Trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng),
  • Quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên,

Thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;

 

– Trường hợp trong tháng; quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo;

– Trường hợp

  • Vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,
  • Vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa

Nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

– Trường hợp không hạch toán riêng được; thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

…”

Tại Điều 9 và khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc:

 

Từ ngày 01/07/2016, theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 quy định các trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm:

– Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

– Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh:

  • Trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc
  • Trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý)

Đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo trình bày tại công văn số 1112/LVGL-17 ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics:

– Tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016; Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) không đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào (của hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT trong nước) lũy kế chưa khấu trừ hết; đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 thì không được hoàn thuế. Chi nhánh được bù trừ vào số thuế GTGT hải nộp vào các kỳ tiếp theo.

Trường hợp, Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất nếu đáp ứng các điều kiện và thuộc trường hợp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu thì Chi nhánh liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO