Thuế GTGT được khấu trừ khi sáp nhập DN, chấm dứt hoạt động CN

21/01/2019 1804 lượt xem    

Công văn số 1064/TCT-KK

Thuế GTGT được khấu trừ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

TCT nhận được công văn số 317/CT-KKKTT ngày 31/1/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về vướng mắc chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 1 và Khoản 2c Điều 195 Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về sáp nhập DN;

– Khoản 1, Khoản 4 Điều 206 Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về chấm dứt HĐ CN, VP đại diện;

– Khoản 2 Điều 55 Luật QLT quy định về hoàn thành NVNT trong trường hợp tổ chức lại DN;

– Khoản 1 Điều 54 Luật QLT quy định về hoàn thành NVNT trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động;

– Khoản 3 Điều 13 Luật Thuế GTGT quy định các trường hợp hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo BC Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại CV số 317/CT-KKKTT ngày 31/1/2018:

1. Trường hợp:

Công ty cổ phần dầu khí Hà Nam, mã số thuế 0700227888 (bên bị sáp nhập); sáp nhập vào Công ty Cổ phần 68; mã số thuế 0700246295 (bên nhận sáp nhập); cùng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngày 18/01/2017 bên bị sáp nhập có văn bản đề nghị được chuyển toàn bộ số thuế giá trị gia tăng (GTGT) còn được khấu trừ sang bên nhận sáp nhập để chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi giải thể.

Theo quy định nêu trên:

+ Bên bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi bị sáp nhập; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì bên nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế thay cho bên bị sáp nhập.

+ Với đề nghị của bên bị sáp nhập về việc chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ của bên bị sáp nhập cho bên nhận sáp nhập để tiếp tục kê khai khấu trừ thuế;

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện kiểm tra; xác định nghĩa vụ thuế của bên bị sáp nhập đến thời điểm chấm dứt hoạt động; trong đó bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết làm căn cứ để hai bên bàn giao nghĩa vụ thuế và làm cơ sở tiếp tục kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

2. Trường hợp, Chi nhánh Công ty cổ phần SX và TM Hoàn Dương MST: 0101330741-001 chấm dứt hiệu lực MST do giải thể; NNT đã có văn bản đề nghị không hoàn trả số thuế GTGT còn được khấu trừ; số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nộp thừa.

Căn cứ kết quả KT của cơ quan thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam hướng dẫn Chi nhánh làm thủ tục chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế TNDN nộp thừa về Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàn Dương (đơn vị chủ quản) tiếp tục kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO