Thời điểm thực hiện hành vi khai thiếu thuế TNDN năm 2013

23/03/2018 571 lượt xem    

Trường hợp năm tài chính của doanh nghiệp trùng với năm dương lịch thì thời điểm thực hiện hành vi khai thiếu thuế TNDN năm 2013 chậm nhất là ngày bao nhiêu? Bài viết sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 596/TCT-PC, ngày 12/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 32 Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế):

“2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:…

c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi; kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.”

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Cụ thể:

“2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt.

Thời điểm xác định hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, hành vi trốn thuế, gian lận thuế là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế thực hiện khai thiếu thuế, hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc ngày tiếp theo ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 143/CT-TTr ngày 27/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra, kiểm tra. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về được biết:

Căn cứ quy định nêu trên:

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi); kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp năm tài chính của doanh nghiệp trùng với năm dương lịch thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 chậm nhất là ngày 31/3/2014, thời điểm thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp (hành vi khai thiếu thuế) năm 2013 là ngày 1/4/2014 (ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế), do đó, hành vi khai thiếu thuế TNDN năm 2013 của người nộp thuế bị xử phạt theo quy định tại Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP với mức xử phạt là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu và tiền chậm nộp tiền thuế tính trên số tiền thuế thiếu.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO