Thanh tra, kiểm tra CSKD đang trong thời gian ưu đãi thuế TNDN

29/01/2018 780 lượt xem    

Số: 672/TCT-CS
Thanh tra, kiểm tra CSKD đang trong thời gian ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13494/CT-TTra2 ngày 30/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Long Huei. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC:

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi quy định:

“6. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức thuế suất ưu đãi (nếu có) cơ sở kinh doanh đang được hưởng.

Trong thời gian đang miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì cơ sở kinh doanh chỉ miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Ngoài ra cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Điểm 2.8 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi quy định:

“2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra; thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế; giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra; thanh tra áp dụng các mức xử phạt VPPL về thuế theo quy định.

– Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra; thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế TNDN miễn thuế; giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được miễn thuế; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra; thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản pháp quy tương ứng từng thời điểm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO