Quy định về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn

08/03/2018 884 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH Thanh Thành Đạt thành lập ngày 30/01/2002 tại Nghệ An, năm 2009 Công ty khởi công dự án Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn tại Thanh Hóa, Chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngày 27/01/2010 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011 thì dự án đầu tư mở rộng nêu trên của Công ty có được hưởng ưu đãi thuế TNDN hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc ưu đãi thuế TNDN đối vớiNhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn theo hướng dẫn tại Công văn số 631/TCT-CS ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Mục lục bài viết

– Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuấtmới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.”

– Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định:

“8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

  1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất(đầu tưmở rộng) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tưmở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN.””

– Tại Khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 như sau:

  1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại thời điểmcấpphép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế TNDNthay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.”

Tổng cục thuế nhận được công văn số 3977/CT-KTT3 ngày 10/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thanh Thành Đạt thành lập ngày 30/01/2002 tại Nghệ An, năm 2009 Công ty khởi công dự án Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Thành Đạt – Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn tại Thanh Hóa, Chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngày 27/01/2010 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011 thì Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn là dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt.

Theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thu nhập từ Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Nghi Sơn không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Theo quy định tạiKhoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trường hợp dự án đầu tư mở rộng nêu trên của Công ty đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tạiKhoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 thì hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 cho thời gian còn lại.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 nêu trên và đồng thời dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành. Sau khi Chính phủ, Bộ Tài chính có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13 nêu trên đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tình hình thực tế và các văn bản quy phạm pháp luật trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO