Quy định về ưu đãi thuế TNDN và việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với kỳ tính thuế đầu tiên

16/03/2018 583 lượt xem    

Mục lục bài viết

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2315/CT-KTr2 ngày 17/12/2014 và công văn số 480/CT-KTr2 ngày 27/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về ưu đãi thuế TNDN, công văn số 25/FVQ ngày 20/01/2015 của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi (Đ/c: Lô C5-2, Đường số 5, KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) bổ sung thông tin xác định ưu đãi thuế TNDN theo công văn 2315/CT-KTr2 ngày 17/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về ưu đãi thuế TNDN và việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với kỳ tính thuế đầu tiên theo hướng dẫn tại Công văn số 2585/TCT-CS ngày 26 tháng 06 năm 2015, cụ thể như sau: 

  1. Về ưu đãi thuế TNDN

– Tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

…”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát về tình hình thực tế của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi và xác định Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng thì Công ty không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

  1. Về áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với kỳ tính thuế đầu tiên

– Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó

(đối với, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế TNDN năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

– Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

“5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế.

Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang).

Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm, thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. Kỳ tính thuế hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 không áp dụng để xác định ưu đãi miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Khoản này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại Điểm 2 công văn số 2315/CT-KTr2 ngày 17/12/2014, cụ thể: nếu Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thì Công ty được hưởng ưu đãi cho kỳ tính thuế từ ngày 1/4/2013 đến 31/3/2014 tính theo thu nhập bình quân tháng của cả kỳ tính thuế năm đầu tiên (14 tháng). Số thuế phát sinh của giai đoạn từ ngày 1/2/2013 đến 31/3/2013 (2 tháng) đơn vị phải nộp vào ngân sách nhà nước.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO