Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

15/03/2018 608 lượt xem    

Số: 2379/TCT-CS

Chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 519/CT-TTHT ngày 16/1/2015, công văn số 4408/CT-TTHT ngày 1/6/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

“17. Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 19 như sau:

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này.”

– Tiết a Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốnđầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 519/CT-TTHT ngày 16/1/2015, công văn số 4408/CT-TTHT ngày 1/6/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên

Trường hợp ngày 5/6/2014, Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam được Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp Giấy CNĐT lần đầu số 47212001124 thành lập Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) – Trung tâm kho vận Amata để thực hiện dự án cung cấp dịch vụ kho bãi, làm thủ tục hải quan nếu dự án độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động và thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP 

(bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì về nguyên tắc, thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ kho bãi, làm thủ tục hải quan thực hiện tại KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được hưởng ưu đãi thuế TNDN từ dự án đầu tư mới theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định và tình hình thực tế đáp ứng điều kiện để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO