Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới những tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ

29/03/2018 825 lượt xem    

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới những tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp cũ đang được hưởng hay không?

Hướng dẫn Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với DN thành lập mới. Từ những tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4037/TCT-CS ngày 30/09/2015). Cụ thể như sau:

– Tại Khoản 5 Mục II Phần E TT 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“5. CSKD đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN tổ chức lại DN (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất); chuyển đổi sở hữu DN theo quy định của pháp luật thì CSKD mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các ưu đãi về thuế TNDN đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

– Tại Khoản 1 Mục IV Phần E TT 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC

Quy định nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN như sau:

“CSKD thành lập trong trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế TNDN:

(theo diện CSKD một thành lập từ dự án đầu tư.)

– CSKD thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

– CSKD thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu. (Trừ các trường hợp giao; bán doanh nghiệp nhà nước theo NĐ 80/2005/NĐ-CP ngày22/6/2005 của CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

– DNTN mới thành lập tự chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây.

Trả lời

Công văn số 6954/CT-TTr2 ngày 15/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Và Công văn số 1408/DH ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH De Heus (Đ/C: Lô G-2-CN KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Về chính sách thuế TNDN, sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp DN thành lập mới những TS, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp thành lập mới không được hưởng ưu đãi thuế TNDN  với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà kế thừa ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp cũ đang được hưởng cho khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO