Quy định về ưu đãi thuế TNDN cho DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn

06/03/2018 768 lượt xem    

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung Kiên Giang nếu đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện DN thành lập mới từ dự án đầu tư thì có được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về ưu đãi thuế TNDN cho DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn theo hướng dẫn tại Công văn số 405/TCT-CS ngày 02 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Tại Điều 43 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định:

“Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết.”.

– Tại mục V, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“DN tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với các cơ quan thuế.”

– Tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, các huyện của tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

– Tại công văn số 12024/BTC-TCT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn như sau:

“Trường hợp DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn thành lập DN) nhưng có phát sinh hoạt động kinh doanh và thu nhập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau (địa bàn thành lập DN và ngoài địa bàn thành lập DN) thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên từng địa bàn được hưởng ưu đãi TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế) và địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế.

Việc xác định ưu đãi thuế TNDN (nếu có) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoài địa bàn thành lập DN được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế TNDN của DN tại địa bàn thành lập DN mà DN đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1379/CT-THNVDT ngày 01/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung Kiên Giang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì:

DN tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết mà không phải đăng ký hưởng ưu đãi thuế TNDN với cơ quan thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung Kiên Giang nếu đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện DN thành lập mới từ dự án đầu tư do đáp ứng 02 điều kiện là đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (xây dựng chợ loại I) và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (Thành phố Rạch Giá) thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (Thành phố Rạch Giá).

Đối với thu nhập từ hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung tại địa bàn huyện An Biên (ngoài địa bàn thành lập) chỉ đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư (không đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư) nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiệnDN thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư (Thành phố Rạch Giá) theo hướng dẫn tại công văn 12024/BTC-TCT nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung Kiên Giang để xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO