Quy định về thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ

13/03/2018 879 lượt xem    

Số: 2316/TCT-CS
thanh toán thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2263/CT-THNVDT ngày 24/12/2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b.8, khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì:

– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên mua và bán)…;

– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng…

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh (nếu có)”.

Tại điểm b.8 khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì:

– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên mua và bán)…;

– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng…

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh (nếu có)”.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh An Giang, trường hợp Công ty TNHH Angimex-Kitoku xuất khẩu lương thực, gạo cho Công ty Kitoku-Shinryo Co.,LTD tại Nhật Bản, phát sinh trường hợp bù trừ công nợ với nhau, Công ty TNHH Angimex-Kitoku có các văn bản thỏa thuận để bù trừ công nợ gồm: Văn bản thỏa thuận bù trừ chi phí cử 05 nhân viên sang học tại Nhật Bản; Văn bản thỏa thuận bù trừ chi phí Visa và phí bảo hiểm tai nạn cho ông Toshiffumi Tanaka đến Việt Nam làm cố vấn; Văn bản thỏa thuận bù trừ chi phí vệ sinh container bị bẩn; Văn bản thỏa thuận bù trừ hàng trả về.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh An Giang thì hình thức thanh toán theo văn bản thỏa thuận để bù trừ công nợ nêu trên giữa Công ty TNHH Angimex-Kitoku Việt Nam và Công ty Kitoku-Shinryo Co.,LTD tại Nhật Bản được coi là đáp ứng đủ điều kiện về thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính (nay là Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) và Công ty TNHH Angimex-Kitoku phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO