thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ

Quy định về thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ