Quy định về kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

23/03/2018 1394 lượt xem    

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện một số hóa đơn bị bỏ sót năm tài chính trước, sau khi bị phát hiện thì cơ sở mới thực hiện kê khai khấu trừ thì số hóa đơn đó có đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5004/TCT-KK ngày 26 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ, khoản 6, Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định sốthuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh, doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

– Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Trả lời công văn số 2009/CT-KTrT ngày 11/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Global Garment Sourcing Việt Nam (gọi tắt là Công ty GGS Việt Nam) do Cục Thuế tỉnh Hòa Bình quản lý thuế, phát sinh 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 chưa kê khai. Ngày 11/3/2015 Cục Thuế tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 426/QĐ-CT về việc kiểm tra sau hoàn thuế GTGT tại Công ty GGS Việt Nam để kiểm tra thuế đối với 05 Quyết định hoàn thuế của năm 2014, thời kỳ hoàn từ tháng 02/2014-12/2014 Ngày công bố quyết định kiểm tra sau hoàn thuế là 03/4/2015 trước thời điểm (kỳ kê khai Quý 1, 2 năm 2015) Công ty mới thực hiện kê khai khấu trừ đối với 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 nêu trên thì 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 của Công ty GGS không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO