Quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

26/03/2018 783 lượt xem    

Trường hợp năm 2014 trở đi, Công ty TNHH Trung tâm thép NSSB Sài Gòn đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm những khoản nào? Bài viết sẽ hướng dẫn các Quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3218/TCT-CS ngày 11/08/2015). Cụ thể như sau:

– Tại điểm 53 Mục VIII Phần B Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo NĐ108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006). Cụ thể quy định:

53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

– Tại Đ55 Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (ban hành kèm NĐ108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006). Cụ thể quy định:

55. Địa bàn khác: Các khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ” thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Tại khoản 4 Điều 18 Chương VI TT78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC; quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứngđiều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn hộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% được áp dụng thuế suất 20%; áp dụng trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp.  (Trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này). ”

Trả lời công văn số 4540/CT-TT&HT ngày 14/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế TNDN. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp năm 2014 trở đi, Công ty TNHH Trung tâm thép NSSB Sài Gòn đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO