Quy định về chế độ ưu đãi thuế TNDN

09/03/2018 734 lượt xem    

Cuối năm 2014, Công ty cổ phần xây dựng giao thông II Thái Nguyên đã chuyển sang áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ năm 2004 (do đáp ứng điều kiện của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn) cao hơn thuế suất ưu đãi ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư thì có được hưởng ưu đãi thoe Giấy chứng nhận đầu tư cho thời gian còn lại từ 2009 hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chế độ ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 1445/TCT-CS ngày 16 tháng 04 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Tại Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự khiếu nại:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

– Tại Điều 49 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 nêu trên quy định về hình thức khiếu nại:

“Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Đơn khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22CV/CT-KT ngày 22/01/2015 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông II Thái Nguyên (Đ/c: phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) gửi Bộ Tài chính hỏi về chế độ ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần xây dựng giao thông II Thái Nguyên:

Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5894/TCT-CS ngày 30/12/2014 trả lời công văn số 214CV/CT ngày 29/10/2014 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông II Thái Nguyên.

Theo đó, Công ty đã chuyển sang áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ năm 2004 (do đáp ứng điều kiện của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn) cao hơn thuế suất ưu đãi ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Do đó, kiến nghị của Công ty được hưởng ưu đãi theo Giấy chứng nhận đầu tư cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ năm 2009 theo quy định tại điểm 2 phần I và điểm 1.3 mục II phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính không có cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần xây dựng Giao thông II Thái Nguyên, ngày 28/8/2014, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1098/QĐ-GQKN về việc giải quyết khiếu nại của Công ty CP Xây dựng giao thông II Thái nguyên về ưu đãi thuế suất thuế TNDN đối với Quyết định xử lý vi phạm qua thanh tra của Cục Thuế Thái Nguyên (lần đầu).

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn cụ thể từng nội dung theo hướng dẫn tại công văn số 5894/TCT-CS ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế hoặc thực hiện thủ tục khiếu nại theo quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO