Miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa có sử dụng đất tại các đô thị

08/02/2018 724 lượt xem    

Công văn số: 4879/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 4462/UBND-TCĐT ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa có sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Tổng  cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đt, thuê mặt nước quy định:

“Việc miễn tiền thuê đt đối với dự án sử dụng đt xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy ngh, y tế, văn hóa, th thao, môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy ngh, y tế, văn hóa, th thao, môi trường.”

– Tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định:

“Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chun do Thủ tưng Chính phủ quyết định.”

– Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, th thao, môi trường quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Cho thuê đất…

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hi hóa sử dng đất ti các đô thỦy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kin thc tế của đa phương quy định chế đ min, giảm tin thuê đất theo từng khu vc, lĩnh vc. Mức ti đa là min tin thuê đt cho toàn b thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư…

4. Việc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:…

c) Căn cứ tình hình thực tế ti đa phương và lohình dự án xã hi hóa, Ủy ban nhân dân cp tnh giao cơ quan thuế chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về xã hi hóa và các cơ quan có liên quan thc hiện kim tra, xác đnh việc đáp ứng các tiêu chí, quy môtiêu chun do Thủ tướng, Chính phủ quyết định của cơ sở thực hiện xã hi hóa ti thời điểm d án hoàn thành đưa vào hot đng;

– Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đi với dự án xã hội hóa có sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

– Căn cứ Tiết 1.1.2, Điểm 1.1, Khoản 1, Mục A, Phần III Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

– Căn cứ Điểm 4.1, Khoản 4, Tiêu chuẩn Bệnh viện đa khoa theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BXDngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế”.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành về xã hội hóa và các cơ quan có liên quan tại địa phương thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế:

Nếu Công ty c phn Khám chữa bệnh Minh Đức đáp ứng tiêu chí và đủ điều kiện quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và văn bản hướng dẫn chuyên ngành của các cơ quan liên quan nêu trên thì Tng cục Thuế thng nht với ý kiến xử lý của UBND tỉnh Bến Tre./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO