Miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quố

17/01/2018 798 lượt xem    

Công văn số 3359/TCT-HTQT 

V/v áp dụng hiệp định thuế Việt Nam – Hàn Quốc.

Kính gửi: 

– Cục thuế Thành phố Hà Nội;

– Văn phòng đại diện Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc tại Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36810/CT-KT1 ngày 2/6/2017 của Cục thuế Thành phố Hà Nội và công văn số 06/2017/KEITI ngày 19/6/2017 của Văn phòng đại diện Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI) về trường hợp đề nghị miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định thuế) đối với ông Jung Gun Young, Trưởng Văn phòng đại diện KEITI. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 19 Hiệp định thuế:

“1.a. Tiền công lao động, trừ tiền lương hưu, do một Nước ký kết hoặc một cơ quan chính quyền cơ sở, chính quyền địa phương của Nước đó sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước đó.

  1. Tuy nhiên, khoản tiền công lao động này sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước ký kết kia nếu việc phục vụ này được thực hiện tại Nước kia và nếu cá nhân này là đối tượng cư trú của Nước kia, đồng thời:

(i) là đối tượng mang quốc tịch của Nước kia: hoặc

(ii) không trở thành đối tượng cư trú của Nước kia chỉ đơn thuần vì thực hiện những công việc trên.”

– Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Môi trường Hàn Quốc và Bộ Xây dựng Việt Nam;

– Căn cứ thư xác nhận ngày 15/6/2017 của Bộ Môi trường Hàn Quốc; về việc cử ông Jung Gun Young sang Việt Nam làm việc từ 1/1/2016;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36810/CT-KT1 ngày 2/6/2017 của Cục thuế Thành phố Hà Nội và công văn số 06/2017/KEITI ngày 19/6/2017 của Văn phòng đại diện Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI) về trường hợp đề nghị miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định thuế) đối với ông Jung Gun Young, Trưởng Văn phòng đại diện KEITI. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thu nhập từ công việc làm công của ông Jung Gun Young mang quốc tịch Hàn Quốc tại Văn phòng Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc là tổ chức công phục vụ cho công việc của Chính phủ Hàn Quốc và được chi trả từ nguồn ngân sách của Chính phủ Hàn Quốc, thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam từ ngày 1/1/2016.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO