Khấu trừ thuế GTGT chi phí xây dựng, sửa chữa công trình

29/01/2018 777 lượt xem    

Số: 1715/TCT-CS
Khấu trừ thuế GTGT chi phí xây dựng, sửa chữa công trình

Kính gửi:     – Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;

– Công ty CP Giải trí – Phát hành phim – Rạp chiếu phim Ngôi sao.
(Đ/c: 135 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 04/2015/NS-QĐCT ngày 21/12/2015 của Công ty CP Giải trí – Phát hành phim – Rạp chiếu phim Ngôi sao và công văn số 9588/CT-PC ngày 23/10/2015 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của BTC: Về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm n Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của BTC:

Về doanh thu đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.2 (h) Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC:

Về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.2 (e) Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT- BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC:

Về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

– Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 2 Điều 8, Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về trích khấu hao TSCĐ.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày tại công văn của Công ty CP Giải trí – Phát hành phim – Rạp chiếu phim Ngôi sao, giao Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xác định cụ thể:

Trường hợp các chi phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình trên đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT của Công ty CP Giải trí – Phát hành phim – Rạp chiếu phim Ngôi sao, nếu Công ty có đủ tài liệu chứng minh việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình trên đất được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị có quyền sử dụng đất hợp pháp và Công ty có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, được trích khấu hao các tài sản cố định này vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp không đáp ứng các tiêu chuẩn là TSCĐ thì được hạch toán trực tiếp vào chi phí kinh doanh hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của Công ty trong thời gian tối đa không quá 3 năm.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO