Khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ

30/01/2018 817 lượt xem    

Số: 291/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3008/CT-KTT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xây dựng công trình đảm bảo giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ các quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng; thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ:

+ Điều 2 quy định về một số Khoản chi mang tính chất đầu tư từ Quỹ bảo trì đường bộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Khoản 3 (c) Điều 6 quy định về tạm ứng, thanh toán của Kho bạc Nhà nước:

“Kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra các căn cứ nêu tại Điểm b Khoản 3 Điều này, thực hiện kiểm soát các Khoản chi từ Quỹ trước khi tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí theo quy định hiện hành, cụ thể:

Đối với nhiệm vụ chi có tính chất thường xuyên việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại:

Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của BTC quy định chế độ kiểm soát; thanh toán các Khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi; bổ sung (nếu có).

Đối với Khoản chi có tính chất ĐT việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại

Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của BTC quy định về quản lý; thanh toán vốn ĐT và vốn sự nghiệp có tính chất ĐT thuộc nguồn NSNN và các văn bản sửa đổi; bổ sung (nếu có)”.

– Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của BTC:

Về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 119/2014/TT-BTC: “Kho bạc Nhà nước không thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp: Các Khoản chi phí đầu tư xây dựng của các công trình cải tạo; sửa chữa, đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB…”.

Căn cứ các quy định trên: Các công trình sửa chữa; bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thanh toán bằng nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ không thuộc đối tượng khấu trừ 2% thuế GTGT khi thực hiện thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO