Kế thừa ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án được chuyển nhượng một phần

11/02/2018 1025 lượt xem    

Sau khi chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án thì bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng được những điều kiện gì để được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án cũ? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5083/TCT-CS, ngày 03 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Điều 45 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 quy định:

“Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

– Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2003/NĐ-CP như sau:

“Điều 37. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khu kinh tế, các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư như sau:

1. Cơ sở kinh doanh có hoạt động trong các khu kinh tế, mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng tối đa không quá 04 năm miễn thuế, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập được áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Trường hợp cần đặc biệt khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.”

– Khoản 5 Điều 17 và Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

5. Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng.

1. Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư. Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

– Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

3. Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả tiền phạt nếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả các khoản lỗ chưa được kết chuyển) của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1157/BQL-QLĐT ngày 23/8/2016 của Ban Quản lý KTT Dung Quất và công văn số 160715 ngày 19/7/2016 của Công ty TNHH GE Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến áp dụng ưu đãi cho Dự án Sản xuất Lò hơi thu hồi nhiệt mà Công ty TNHH Công nghiệp Doosan Việt Nam chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty TNHH GE Việt Nam. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý KTT Dung QuấtCông ty TNHH GE Việt Nam được biết:

Theo các tài liệu của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (Tờ trình số 23/TTr-BQL ngày 30/10/2006 của Ban Quản lý KKT Dung Quất gửi Thủ tướng Chính phủ về việc dự án thành lập Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam; Công văn số 8612/BKH-KCN&KCX ngày 17/11/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Văn phòng Chính phủ về việc dự án thành lập Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam tại KKT Dung Quất;

Công văn số 1909/TTG-QHQT ngày 20/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thực hiện dự án đầu tư thành lập Công ty CN nặng Doosan Việt Nam tại KKT Dung Quất) thì Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức cao nhất (thuế suất thuế TNDN 10% suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế TNDN và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo) là do thực hiện tại Khu kinh tế Dung Quất và là dự án đầu tư có quy mô lớn.

Căn cứ các quy định nêu trên, sau khi chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án nếu bên nhận chuyển nhượng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của dự án đang hoạt động để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp thành lập mới được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án cũ đang được hưởng (nếu có) cho khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Giao Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, làm rõ các điều kiện ưu đãi mà dự án của các bên (Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và Công ty TNHH GE Việt Nam) sau khi chuyển nhượng đáp ứng, trên cơ sở đó căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để xác định mức ưu đãi thuế TNDN tương ứng với điều kiện thực tế đáp ứng cho thời gian còn lại.

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và Công ty TNHH GE Việt Nam sau khi Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam chuyển nhượng một phần dự án đầu tư ban đầu bao gồm toàn bộ hoạt động kinh doanh liên quan tới lò hơi thu hồi nhiệt cho Công ty TNHH GE Việt Nam.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO