Kê khai, khấu trừ thuế GTGT giai đoạn chuyển đổi chi nhánh thành công ty

30/01/2018 642 lượt xem    

Số: 1517/TCT-CS
Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi chi nhánh thành công ty

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 4496/CT-TTHT ngày 09/02/2017 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về:

Chính sách thuế đối với giai đoạn chuyển đổi từ chi nhánh thành Công ty Luật Nishimura & Asahi Việt Nam

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 34, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư:

“Điều 34. Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

1. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh cũ…”;

– Căn cứ quy định tại Điều 14 và Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTCh hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về:

– Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC sửa đổi; bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

(đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

– Căn cứ quy định tại Điều 1, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của BTC sửa đổi; bổ sung khổ thứ nhất, Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

(đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

– Căn cứ quy định tại Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 :

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về xử lý hóa đơn đã lập;

– Căn cứ quy định tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi; bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 (đã được sửa đổi; bổ sung tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014; Điều 1, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC); thì:

Trường hợp Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam được thành lập từ việc:

  • Chuyển đổi Chi nhánh Nishimura & Asahi tại Hà Nội theo Quyết định số 2250/QĐ- BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  • Trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh Nishimura & Asahi tại Hà Nội

Thì trong thời gian chuyển đổi, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế Thành phố Hà Nội:

Để tạo điều kiện cho Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam đảm bảo hoạt động SXKD được liên tục: chấp thuận những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ sau thời điểm chuyển đổi đến trước ngày 24/03/2016 (thời điểm Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam được cấp mã số thuế mới) mang tên Chi nhánh Nishimura & Asahi tại Hà Nội theo các hợp đồng đã ký kết với nhà cung cấp trước thời điểm chuyển đổi

Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng quy định tại:

  • Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
  • Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
  • Khoản 10 Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC sửa đổi; bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sửa; đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
  • Điều 1, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung khổ thứ nhất, Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sửa đổi; bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng được các điều kiện nêu tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội căn cứ các quy định tại VBQPPL; quá trình thực hiện tại đơn vị để xử lý phù hợp thực tế phát sinh và QĐPL./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO