Hướng dẫn về thuế GTGT đối với đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

05/01/2019 485 lượt xem    

Công văn số 3851/TCT-CS

V/v: thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1036/CT-TTHT ngày 18/06/2014 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo và có ý kiến đồng ý của BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về người nộp thuế giá trị gia tăng:

“…2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức

– chính trị,

– tổ chức chính trị – xã hội,

– tổ chức xã hội,

– tổ chức xã hội – nghề nghiệp,

-đơn vị vũ trang nhân dân,

-tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác”

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC.

Hướng dẫn người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là:

– tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

….b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực…”.

Tại khoản 2, Điều 1 Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định.

“1. Việc lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý sử dụng, hạch toán và quyết toán kinh phí Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn (nếu có). Kinh phí thực hiện Đề án được phân bổ theo loại, khoản tương ứng, hạch toán theo mã số Chương trình Mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề 0250 và theo mã số Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 0256.”

Tại khoản 3, Điều 16 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: “3. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn, kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành”.

Tại khoản 5, Điều 5 Thông tư liên tịch 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 về lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán.

“5. Đối với các hoạt động, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị được giao dự toán ký hợp đồng với các cơ quan, đơn vị khác thực hiện thì chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán được lưu tại cơ quan, đơn vị được giao dự toán gồm:

+Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (kèm theo dự toán chi tiết được cơ quan chủ trì phê duyệt), biên bản nghiệm thu công việc

+biên bản thanh lý hợp đồng,

+báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị thực hiện hợp đồng ký kết, ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan khác

+Các hóa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể do cơ quan trực tiếp thực hiện hợp đồng lưu giữ theo quy định hiện hành.

Cơ quan, đơn vị thực hiện hợp đồng có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đã ký kết, trực tiếp sử dụng kinh phí theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; lập báo cáo quyết toán số kinh phí được cấp theo quy định gửi cơ quan, đơn vị ký hợp đồng (không tổng hợp vào báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị mình)”.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý nêu tại công văn số 1036/CT-TTHT ngày 18/06/2014 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh như sau: Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn kinh phí thực hiện Dự án do NSNN cấp thì không thuộc diện kê khai, nộp thuế.

Trường hợp Chi cục Phát triển nông thôn trực tiếp sử dụng ngân sách của Dự án thì có trách nhiệm quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật.

Trường hợp Chi cục Phát triển nông thôn ký hợp đồng với Trung tâm dạy nghề là đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động không có lợi nhuận và sử dụng kinh phí 100% thuộc NSNN theo dự toán chi tiết được Sở Tài chính duyệt thì chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán được lưu tại Chi cục Phát triển nông thôn, gồm:

  • Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ ký giữa Chi cục Phát triển nông thôn với Trung tâm dạy nghề (kèm theo dự toán chi tiết được cơ quan chủ trì Dự án phê duyệt),
  • biên bản nghiệm thu công việc,
  • biên bản thanh lý hợp đồng,
  • ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan khác.

Các hóa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể do Trung tâm dạy nghề lưu trữ theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết.

Chúc các bạn thành công.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

 VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

 Hotline: 0966.246.800

 Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO